Pre milióny ludí je triedenie odpadu každodennou rutinou, pomocou ktorej prispievajú svojou troškou k tomu, aby bolo ich životné prostredie krajšie a cistejšie. Pravdou je, že každý môže triedit odpad. Ak Vám záleží na životnom prostredí a kvalite života pridajte sa aj Vy. Pretože ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohladuplný k životnému prostrediu.
Separovanie odpadu nie je nárocné. Každý môže odpady pred ich odhodením do zbernej nádoby pretriediť na také, ktoré sa dajú znovu spracovať – napríklad papier, sklo, plasty, bioodpad. Ostatný odpad, s ktorým už
nevieme nic iné spravit, je potrebné vhodit do nádoby na zmesový komunálny odpad. Povinnost separovat jednotlivé zložky komunálneho odpadu vyplýva zo zákona c. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Netriedenie je priestupkom, za ktorý môžeme dostat pokutu.

ako_separovat

Nezabúdajme však, že v dnešnej dobe už k triedenému odpadu nepatria len ložky ako papier, sklo, plasty. K zložkám, ktoré separujeme a majú svoje zberné nádoby, už patrí aj biologický rozložitelný odpad, tetrapaky a textil.

Čo je odpad?

Jednoducho povedané, odpad je akákolvek vec, ktorú už nevyužívame a nemá pre nás význam, takže sa jej chceme zbavit. Z legislatívneho hladiska je odpadom hnutelná vec, ktorej sa jej držitel zbavuje. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a ich zneškodnovanie vrátane starostlivosti o miesto zneškodnenia. Existuje viac možností zneškodnovania odpadov. Medzi hlavné, resp. najpoužívanejšie, patrí skládkovanie, spalovanie, skladovanie (prioritne sa týka nebezpecných odpadov) a recyklácia odpadov. Pri recyklácii dochádza k najväcšiemu zhodnocovaniu odpadov – k cinnostiam vedúcim k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov.

Separujeme, lebo chceme pomôct chránit životné prostredie a šetrit prírodné zdroje. Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu a technologická podpora pri skvalitnovaní systému separovaného odpadu je súborom cinností, ktoré sú základom úspešného fungovania komplexného
odpadového hospodárstva.

Význam separovania

Separovat znamená oddelovat. V odpadovom hospodárstve to znamená vytriedit zložky komunálneho odpadu do oddelených nádob tak, aby bolo možné  ytriedené suroviny dalej spracovat. Vyseparovaný odpad sa stáva surovinou urcenou na dalšie spracovanie a výrobu. Následné spracovanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu nazývame recykláciou. Súcasná spolocnost produkuje privelké množstvo odpadu, s ktorým si príroda nevie sama poradit a je len na nás ako sa k tomuto problému postavíme. Separovaný zber je riešením problému zvyšujúceho sa množstva komunálneho odpadu.

Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za surovinu, ktorá môže znova vstúpit do výrobného procesu. Šetrí sa tým množstvo prírodných zdrojov, znižujú sa negatívne vplyvy na životné prostredie a na zdravie ludí. Každý môže odpady pred ich odhodením do zbernej nádoby
pretriedit na také, ktoré sa dajú znovu spracovat – napríklad papier, sklo, plasty, bioodpad, tetrapaky a textil. Ostatný odpad, s ktorým už nevieme nic iné spravit, je potrebné vhodit do nádoby na zmesový komunálny odpad (ostatný odpad).