Abstrakt z technickej správy

1. Identifikačné údaje stavby

Investor:  Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
Názov diela: Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach
Miesto diela: Mesto Považská Bystrica
Okres: Považská Bystrica
Kraj: Trenčiansky
Projektant: PROJART, s. r. o., Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
Dodávateľ:  Hant BA, a.s.
Charakter výstavby: Novostavba

 

2. Charakteristika územia a popis skutočného stavu

Nakladanie s odpadmi patrí medzi veľmi dôležité oblasti v rámci životného prostredia. Odpady predstavujú v našej spoločnosti dvojnásobnú výzvu pre životné prostredie. Všetky odpady sa zhodnocujú alebo zneškodňujú operáciami, ktoré majú nevyhnutný vplyv na životné prostredie a predstavujú hospodárske náklady. Preto aj mestá hľadajú spôsoby ako zefektívniť (zhospodárniť) nakladanie s odpadom, pričom ako najrýchlejší a najreálnejší spôsob sa javí predovšetkým znižovanie objemu komunálneho odpadu zneškodňovaného na skládke. Práve pri dobre organizovanom separačnom systéme sa dosiahne to, že sa zníži podiel vzniku komunálneho odpadu a tým sa znížia aj finančné náklady, ktoré sa prejavia menšími intervalmi zvozov, zníži sa zaťaženie na životné prostredie a vytvorí sa možnosť prejsť od neadresného separovania k adresnému – bytové domy majú pridelené ohradené stojiská. Zároveň je treba zdôrazniť, že na druhej strane je možnosť pri separovaní odpadu získať finančné prostriedky z jeho predaja t.j. napr. sklo, papier, kovy a tieto prostriedky použiť pre zveľaďovanie mesta. V konečnom dôsledku sa tým dosiahne nielen zlepšenie v oblasti nákladov za odpady, ale sa tým aj skvalitní oblasť životného prostredia v meste a predĺži sa tiež životnosť skládky odpadov. V meste Považská Bystrica bol separovaný zber zavedený už v roku 1993 formou donáškového systému, že do rozostavaných nádob na separovanie občania odkladali odpad podľa druhov komodít. Pre nedostatočnú technologickú vybavenosť dotrieďovania a úpravy vyseparovaných zložiek odpadu, ale najmä nízku zainteresovanosť držiteľov odpadu, jeho účinnosť zatiaľ nezodpovedá potrebám, ale ani disponibilným možnostiam. Preto sa mesto Považská Bystrica prostredníctvom projektu „Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach“ rozhodlo zefektívniť separovaný zber a rozšíriť ho o ďalšie komodity. Cieľom separovaného zberu je predovšetkým environmentálny prínos s významným výchovným prvkom na zvýšenie environmentálneho povedomia občanov.

3. Dôvody realizácie projektu

Rozvoj separovaného zberu v uplynulých rokoch aj napriek záujmu mesta Považská Bystrica, nenadobudol požadovaný rozvoj. Dôvodom boli predovšetkým liberálnejšie možnosti zneškodňovania odpadu na skládkach (dostatočná kapacita skládky a nižšie ceny za zneškodňovanie), drahá a nízka ponuka technológie, nedostatočné odbytové možnosti vyseparovaných zložiek, ale aj nie celkom priaznivé ekonomické prostredie pre realizáciu separovaného zberu v SR. Zákon o odpadoch č. 223/2001 Z. z., zákon o odpadoch a zákon o obaloch č.529/2002 Z.z. o obaloch v znení neskorších predpisov a POH, rozšírili povinnosť pre mesto aj na zvyšovanie podielu separovaného zberu. Aj preto mesto začalo s realizáciou separovaného zberu, z dôvodov vysokých prevádzkových nákladov a neúmerne nízkych výkupných cien. Separovaný zber realizovali len na úrovni, ktorú umožňovali ich ekonomické možnosti. Evidentná strata zo separovaného zberu (rozdiel medzi príjmami a nákladmi) pôsobila ako brzda jeho rozvoja, najmä v oblasti zvyšovania účinnosti separovaného zberu. Nedostatok investičných zdrojov neumožňovalo mestu uplatňovať nevyhnutné úsporné opatrenia, efektívne systémy separovaného zberu, väčšiu zainteresovanosť a prípravu pôvodcov odpadu na separovaný zber ale aj zavádzať produktívnejšiu technológiu. Rastom objemov odpadu v meste stúpali aj náklady za jeho zneškodňovanie na skládke. Nízka účinnosť separovaného zberu nepomohla výraznejšie eliminovať rast množstva zneškodňovaného odpadu na skládke, náklady na jeho prevádzkovanie však zvyšovali celkové náklady na nakladanie s odpadom.

4. Stav pred implementáciou projektu

V meste Považská Bystrica a v integrovaných častiach boli rozmiestnené zvonové kontajnery na zber separovaných zložiek komunálneho odpadu. Rozmiestnenie kontajnerov bolo v prevažnej miere na spevnených plochách parkovísk bez oplotenia. Umiestnené boli tri zvonové kontajnery s nasledovným triedením odpadu:

 • papier
 • sklo
 • plasty

Nie na všetkých miestach uloženia boli umiestnené všetky tri kontajnery.

5. Navrhované ciele a výstupy projektu

Cieľom projektu je zvýšiť účinnosť už zavedeného separovaného zberu, rozšíriť separované zložky odpadu a zrealizovať oplotené stojiská. V jednom stojisku navrhujeme max. 5 x 1 100 l + 240l kontajnery na separované zložky. Komunálny odpad, nadrozmerný odpad a separované komodity z mesta sa v prevažnej miere zneškodňujú na riadnej skládke. V budúcnosti sa navrhuje voziť odpady na zberné miesto, kde budú odpady dotrieďované a používané ako druhotná surovina.

6. Navrhovaná technologická vybavenosť

Stojiská navrhujeme vybaviť zbernými kontajnermi max. 5 x 1 100 l + 240l kontajnery . Ich výhodou je bezpečnosť pri práci a bezpečná manipulácia pri ich vyprazdňovaní. V jednom stojisku bude osadených max. 5 x 1 100 l + 240l kontajnery. Kontajnery sú prispôsobené na zber triedeného odpadu tým, že majú veká upravené napr. pre sklo je na veku otvor s o 160 mm. Kontajnery sú na kolieskach čím je zabezpečená ich jednoduchá manipulácia, sú odolné UV a sú rezistentné proti chemickým a biologickým vplyvom. Hladké plochy zabraňujú nalepeniu odpadu. Materiál, z ktorého sú vyrábané neobsahuje kadmium a môže byť znovu granulovaný.

V kontajneroch budú osadené nádoby pre triedenie odpadu:

 • papier
 • sklo
 • plasty
 • BRO
 • tetrapaky/kovy
 • textil

7. Druhy stojísk a ich osadenie

Sú navrhnuté tri druhy oplotených stojísk s otvoreným vstupom:

 • stojisko S1 – stojisko s obdĺžnikovým pôdorysom 9 000 x 2 000 mm o ploche 18,00m2
 • stojisko S2 – stojisko s obdĺžnikovým pôdorysom 6 000 x 4 000 mm o ploche 24,00m2
 • stojisko S3 – stojisko s obdĺžnikovým pôdorysom 6 000 x 2 000 mm o ploche 12,00m2

Tieto stojiská sú navrhnuté len v meste Považská Bystrica. V integrovaných častiach mesta nebudú osadené zberné stojiská z dôvodu nevysporiadaných pozemkov, kde mali byť osadené. Separovaný zber bude triedený vo vreciach a voľne položených zberných kontajneroch. Stojiská sú navrhnuté na základe obhliadky jednotlivých lokalít v meste a v integrovaných častiach. Stojiská budú oplotené poplastovaným pletivom výšky 1500mm. Stĺpiky D48 mm – budú poplastované výšky 1600 mm. Ukotvené budú do železobetónovej dosky kotvami. Vstup do stojiska bude otvorený.

Stĺpiky sa navrhujú:

 • rohové
 • priebežne
 • koncové

Oplocovací systém bude osadený na železobetónovú dosku hr. 150mm. Železobetónová doska bude vystužená 2x KARI sieťovinou. Stĺpiky budú kotvené oceľovými kotvami do železobetónovej dosky. Pod dosku je navrhnuté lôžko zo štrkopiesku hr. 100 mm. Stojiská sú navrhnuté v blízkosti miestnych komunikácii z dôvodu manipulácie s ich vyprázdňovaním. Pri napojení oploteného kontajnera na vozovku sa odstránia 2 ks betónových obrubníkov a nájazd sa upraví betónovou mazaninou C12/15.

8. Zberné miesta oplotených kontajnerov boli navrhnuté nasledovné

Považská Bystrica

Sídlisko SNP,  počet stojísk:  25

Sídlisko Zakvášov, počet stojísk: 9

Sídlisko Hliny, počet stojísk: 14

Sídlisko Rozkvet, počet stojísk: 44

Sídlisko Lány a Dedovec, počet stojísk: 27

Sídlisko Stred a ulica Moyzesova, počet stojísk: 27

Sídlisko Kolónia, počet stojísk: 7

Spolu                 153 kusov zberových stojísk