Financovanie projektu

„Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach“

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít: 2 242 729,15 EUR
NFP: 2 130 592,69 EUR
Vlastné zdroje Prijímateľa: 5 %
Štátny rozpočet SR: 10 %
Kohézny fond: 85 %

 

Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít projektu

„Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach“

Hlavné aktivity Výdavky celkovo (v EUR)
Realizácia predmetu zmluvy na dodávku zariadení 1 698 300,01
Realizácia predmetu zmluvy o dielo 425 724,01
Realizácia predmetu zmluvy na dodávku monitorovacieho systému 13 883,73
Činnosť stavebného dozoru 18 990,00
Realizácia predmetu zmluvy na poskytnutie služieb – propagácia a osveta 51 515,40
Verejné obstarávanie 11 760,00
Podporené aktivity Výdavky celkovo (v EUR)
Riadenie projektu 21 392,00
Publicita a informovanosť 1 164,00
CELKOVO 2 242 729,15