Vážení spoluobčania,

Mesto Považská Bystrica sa zapojilo do projektu „Rozšírenie a zefektívnenie erb_povazska
separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach“
, čím vytvorilo podmienky na zintenzívnenie a zvýšenie objemu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v meste a v jeho integrovaných častiach.

Cieľom projektu je rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov, zavedenie komplexného systému separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov, zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov. V Považskej Bystrici sa vďaka projektu rozšíri separovaný zber z troch položiek (papier, plasty a sklo) o ďalšie komodity, a to tetrapaky, kovy, šatstvo a biologicky rozložiteľný odpad.

Problematika ochrany životného prostredia sa dotýka každého z nás a zachovanie priaznivého životného prostredia pre ďalšie generácie ľudí je morálnou povinnosťou všetkých jednotlivcov. Preto vyzývame občanov nášho mesta, zapojme sa do projektu, separujme a vytvorme tým lepšiu budúcnosť nám a našim deťom.

Novinky

POSTUP OBČANOV PRI ZBERE KUCHYNSKÉHO ODPADU

POSTUP OBČANOV PRI ZBERE KUCHYNSKÉHO ODPADU

POSTUP OBČANOV PRI ZBERE KUCHYNSKÉHO ODPADU

Čítať ďalej
Zber kuchynského odpadu v meste

Zber kuchynského odpadu v meste

Vážený občan, Mesto Považská Bystrica pre každú domácnosť v bytovej výstavbe zakúpilo košík na biologicky...

Čítať ďalej

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v Považskej Bystrici

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v Považskej BystriciOznámenie

Čítať ďalej

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Uroven_vytriedenia_komunálnych_odpadov_za_rok_2020

Čítať ďalej