Základné informácie o projekte

 

Hlavným cieľom projektu „Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach“ je –     zintenzívnenie a zvýšenie objemu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v meste Považská Bystrica a v jej integrovaných častiach.

 

Ďalšími cieľmi projektu sú:

  • zavedenie komplexného systému separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
  • zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov ako súčasť investičných aktivít v projekte,
  • zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov (moderné technické zariadenia, nádoby, vybudovanie stojísk, adresnosť stojísk),
  • rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov,

 

Projekt v celkovej hodnote 2 419 707,85 milióna eur je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie, zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Mesta Považská Bystrica. Projekt bude ukončený k 31. 12. 2015.

 

V rámci projektu sa v Meste Považská Bystrica:

  • vybudovalo 153 stojísk,
  • zakúpili zberné nádoby (papier – 186 ks, plasty – 186 ks, sklo – 186 ks, BRO – 186 ks, tetrapaky/kovy – 186 ks, šatstvo – 62 ks, špeciálna nádoba na separovaný zber – 1 ks, zberné nádoby o objeme 120 l – 30 ks a naťahovací kontajner – 8 ks)
  • zabezpečili kompostéry pre RD v počte 2 732 ks
  • zakúpili dve zberové vozidlá, naťahovací kontajner, traktor, štiepkovač, miešač biomasy a vrecia na odpad (papier – 10 152 ks, plasty – 10 152 ks, sklo – 10 152 ks)

 

V rámci informovanosti a publicity projektu boli uskutočnené odborné semináre na tému „Odpady sa týkajú nás všetkých“, občanom bola do domácnosti distribuovaná informačná brožúra, ktorá sa komplexne venuje problematike separovania komunálneho odpadu v domácnostiach. Okrem spomínaných aktivít bola publikovaná aj inzercia projektu v regionálnej tlači, boli vyhotovené propagačné a informačné materiály. V rámci projektu sa natočili reklamné spoty, videotextová grafická reklama a náučná osvetová relácia, ktoré budú odvysielané v regionálnych televíziách. Pre potreby projektu ako aj osvety v oblasti problematiky separovaného zberu sa zriadila webová stránka projektu (www.separovanyzberpb.sk), ktorá poskytne komplexné informácie o danej problematike a bude oznamovať občanom pripravované aktivity v tejto oblasti.o-projekte