POZOR – ELEKTROODPAD A PNEUMATIKY DO KOMUNÁLNEHO ODPADU NEPATRIA!

Od 1.júla platia zmeny vo VZN o odpadoch, ktoré súvisia so zmenou samotného zákonu o odpadoch.

Za vyhradené druhy odpadov, ktoré ustanovuje zákon, ako odpady z obalov a obalových výrobkov, akumulátorov, autobatérii, pneumatík, automobilov a elektroodpad je zo zákona povinný zodpovedať ich výrobca. Takýto odpad po novom nemôžu občania vyhadzovať do komunálneho odpadu.

Elektroodpad z domácnosti, akumulátory a autobatérie môžu občania vyhodiť do veľkokapacitných kontajnerov počas jarného a jesenného zberu, ktoré mesto organizuje, prípadne môžu takýto odpad umiestniť na zberný dvor, pričom odovzdanie je bezplatné. Takýto odpad tiež môžu odovzdať priamo v príslušnej predajni prostredníctvom spätného odberu.

Pneumatiky môžu občania odovzdávať len v príslušnej predajni, prípadne v ľubovoľnom autoservise či pneuservise. Takéto odovzdanie je bezplatné a sprostredkovatelia automobilových služieb sú povinní takýto odpad prijať a prevziať zodpovednosť za jeho zber a likvidáciu.