V Považskej Bystrici separujeme po novom sedem komodít

Od konca minulého roka pribudli v stojiskách nádoby na separovaný zber. Dovtedy sa v meste separovalo do troch zvonových nádob určených na papier, plasty a sklo. Tie po novom roku nahradili nové kontajnery, ktoré sú okrem skla, papiera a plastov určené aj na  ďalšie komodity. Separovať je možné už aj textil, kovy/tetrapaky a biologicky rozložiteľný odpad. Prinášame vám prehľad, na čo je jednotlivý kontajner určený a čo do neho v žiadnom prípade nie je možné vyhodiť. Miera separácie je nielen v Považskej Bystrici, ale aj na Slovensku veľmi nízka a len spoločnými silami a uvedomovaním si základných zásad a pravidiel dokážeme spoločne zmeniť nepriaznivú situáciu a pomôcť životnému prostrediu. 
 
PAPIER
Papier je tenký, hladký materiál vyrábaný zhutnením vlákna. Použité vlákna sú obvykle prírodné a založené na celulóze. Najobvyklejší materiál je drevovina z vláknitého dreva ihličnatých stromov. Papier tvorí 20 percent hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu, je možné ho recyklovať päť až osemkrát a následne kompostovať. Preto je k jeho triedeniu a separácii potrebné pristupovať zodpovedne. Do nádoby určenej na separáciu papiera možno vhadzovať noviny, časopisy, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenku, krabice z tvrdého papiera, kartón, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci papier a podobne. Nepatria tam umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet, kopírovací papier….
PLASTY
Z plastov je vyrábané skoro všetko okolo nás, predovšetkým rôzne obaly, ale napríklad aj oblečenie. Plasty sa vyrábajú z ropy, stále však nepoznáme potenciálnu alternatívu ich výrobu. Táto zložka tvorí približne 7 percent hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu. Patria sem PE (polyetylén) – LDPE a HDPE (light/high density PE – PE s nízkou/vysokou hustotou), číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš; PET (polyetyléntereftalát) – fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; PP (polypropylén) – obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky; PS (polystyrén) – penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC (polyvinylchlorid) – vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky.
SKLO
Sklo tvorí 12 percent hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu. Do tejto komodity patria rôzne sklenené obaly, sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, sklo z okuliarov. Nepatria sem uzávery, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka, automobilové sklá, monitory a podobne.
BRO
Bioodpad tvorí 45 percent hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu. Separáciou biologicky rozložiteľného odpadu, ktorá spočíva v kompostovaní prispievame k jeho efektívnejšej recyklácii. Výsledkom kompostovania BRO je vznik prírodného hnojiva. Do kompostu môžeme dávať zvyšky ovocia a zeleniny, šupky zo zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, bezmäsité
zvyšky jedla, škrupinky z orechov, kvety, trávu, lístie, drobné konáre, mladú burinu, piliny, hobliny, vatu, drevný popol, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitú papierovú vreckovku a servítky a v malom množstve aj drevitú vlnu, triesky, hnedú lepenku, novinový papier a podobne. Do kompostu nepatria šupky z citrusového ovocia, mäsité zvyšky jedla, kosti, kamene, obväzy, cigaretové ohorky a podobne.
TETRAPAKY
Tetrapaky sú viacvrstvové tepelne upravované obaly. Recykláciou je z nich možné vyrábať plnohodnotné výrobky ako napríklad tetrapakové dosky a vratné obaly. Tetrapaky tvoria menej ako 1 percento hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu. Patria sem viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a podobne. Nepatria sem viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku…
KOVY
V závislosti od spracovateľa sa kovy triedia na jednotlivé druhy napríklad meď, hliník a následne sa rôznymi metódami najčastejšie lisovaním spracovávajú a využívajú ako druhotná surovina pri výrobe. Do nádoby na kovy patria konzervy, oceľové plechovky od nápojov, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble bez bužírky, starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, ventil a podobne. Nepatria sem kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
TEXTIL
Textil tvorí 4 percentá hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu. Napriek tomu, že  je možné ho rozvlákňovať, je recyklovateľný len v obmedzenej miere. Praktickejšie je znovupoužívanie textilného odpadu. Zdanlivo odpadový textil môže byť užitočný iným. Do nádoby na textil je možné vhadzovať obnosené šatstvo, odevy, bielizeň, textílie, obrusy, utierky, handry, priadze…. Nepatrí sem hrubo znečistený textil olejom, hlinou prípadne farbou, koberce a koža…